2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Naujienos / Archyvas

 

Mielos Mamos,

2016.04.29

Nuoširdžiai sveikinu Motinos dienos proga visas Mamas ir mo?iutes. Linkiu, kad niekad nepristigt? sveikatos, širdies šilumos ir meil?s, kad kuo dažniau Jus džiugint? vaik? d?mesys, pagarba, d?kingumas, pagalba ir geri darbai.

Akcija DAROM Kairiškiuose

2016.04.27

Kairiškie?iai tikrai bendruomeniški ir pilietiški – akcijoje DAROM dalyvavo apie 50 žmoni?.

Jurgini? švent? Augustai?iuose

2016.04.27

Jurgini? tradicijos susietos su žem?s darbais ir ganiavos pradžia – burtais, apeigomis, kuriomis siekta užtikrinti gyvuli? saugum?, sveikat?, žem?s našum?. Balandžio 23 d. šv. Jurgio diena buvo pamin?ta Papil?s seni?nijoje, Augustai?i? kaime. Tai jau 9-osios Jurgin?s.

Kairiški? daugiafunkcio centro atidarymas

2016.04.27

Balandžio 22 pavakar? ? buvusi? mokykl? rinkosi savi ir sve?iai. Prieš 80 met? pradžios mokyklos pastat? pastat?s Vladas Sirutavi?ius jo tikriausiai nebeatpažint?. Pastatas renovuotas pagal projekt? „Universali? daugiafunkci? centr? k?rimas Akmen?s rajono kaimo vietov?se“, kurio s?mata beveik 500 000 eur? (?skaitant ir centro Agluonuose renovacij?). Pastato kaitos istorij? pasakojo paruošta ekspozicija.

Akcijos metu pasodinti ?žuolai

2016.04.26

Balandžio 23 d. akcijos „Darom" metu Vardiniame seni?nijos ?žuolyne savo ?žuoliukus pasodino 2015 met? Kilniausiojo poelgio nominacijos laureatai Jadz? ir Rimantas Perminai, Joana Bereniut?, bei Papil?s S. Daukanto gimnazijos VIII laidos abiturientai.

Kvie?iame ? akcij? „Darom"

2016.04.22

Visus gyventojus kvie?iame prisijungti prie akcijos „Darom", švarinant aplink?, kurioje gyvename. Balandžio 23 d. (šeštadien?) 10.00 val. renkam?s prie seni?nijos. Šiukšli? maišais apr?pinsime. Rinksime šiukšles Ventos up?s pakrant?se.

Spaudos fotografijos paroda muziejuje

2016.04.13

Labai visus kvie?iame ? Simono Daukanto muziejuje pristatom? parod? „Lietuvos spaudos fotografija 2015 m.“ Paroda veiks vis? balandžio m?n. Parodos lankymas nemokamas.

Kvie?iame ? Jurgines

2016.04.06

Š.m. balandžio 23 dien? 18 valand? maloniai visus kvie?iame ? tradicin? Jurgini? švent?, kuri vyks prie Augustai?i? vandens mal?no (Papil?s seni?nija)

Vaik? Velyk?l?s Kairiškiuose

2016.04.05

Kairiški? gyvenviet?s žmoni? Velyk? nuotaik? palaik? šventin?s puošmenos, o ypa? didysis margutis su sargu Kiškiu. Dar daugiau netik?tum? d?josi Atvelykio šeštadien?.

Teatralizuotos Mažosios Velyk?l?s

2016.04.04

Atvelykis arba Mažosios Velyk?l?s – pirmasis sekmadienis po Velyk?, aštuntoji diena po Kristaus prisik?limo, užbaigianti velykin? savait?. Daug met? šios švent?s tradicij? išlaiko ir Papil?s kult?ros namai, bendradarbiaudami su visuomenin?mis organizacijomis.

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas