2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Naujienos / Archyvas

 

Šv. Valentino diena Papil?s ne?gali?j? klube „Parama“

2018.02.28

Vasario 14 d., Šv. Valentino dien? organizavome t?v? tarpusavio pagalbos grup?s užsi?mim? savo kuruojam? šeim? mamoms.

Kvie?iame šv?sti Lietuvos Nepriklausomyb?s atk?rimo dien?

2018.02.27

Kovo 10 dien? kvie?iame kartu šv?sti Lietuvos Nepriklausomyb?s atk?rimo dien? Papil?je

Kvie?ia Kaziuko mug?

2018.02.21

Kovo 2 d. 10 val. skub?kime ? tradicin? Kaziuko mug? Papil?s kult?ros namuose.

Kairiškiai kvie?ia pamin?ti Tarptautin? gimtosios kalbos dien?

2018.02.21

Vasario 25 d. (sekmadien?) 13 val. Kairiški? UDC rengiama Tarptautin? gimtosios kalbos diena „Be gimtos kalbos – n?ra tautos, be tautos - n?ra ir kalbos“.

Užgav?n?s Eglesiuose

2018.02.20

Eglesi?, Šaltiški? kaim? gyventojai smagiai atšvent? Užgav?nes vasario 13 d. Vis? dien? persireng?liai lank? gyventojus, o 17.30 val. susirinko parke bendram pasibuvimui.

Papil?je švent?me atkurtos Lietuvos šimtmet?

2018.02.18

Eisenai ? S. Daukanto aikšt? išsirikiavo 100 v?liavneši?. Kaip ir buvo numatyta programoje, prieš 10.30 val. eisena pasuko link S. Daukanto aikšt?s, kur atkuriamojo Seimo narys K. Inta, bei kariškiai A. Daunys ir E. Kuodys pak?l? Lietuvos, Papil?s ir Europos s?jungos v?liavas.

Tautin? v?liava - apžvalgos bokšte

2018.02.15

Savait?s pradžioje, kuomet ruoš?m?s šv?sti valstyb?s atk?rimo šimtmet?, pas seni?n? pasibeld? nepaž?stamas vyriškis, prisistat?s es?s kurš?niškis Gediminas Jusys. Vyras išsak? id?j? - apjuosti Tautine v?liava Jurakalnio apžvalgos bokšt?.

Su Lietuvos valstyb?s atk?rimo diena!

2018.02.15

Mieli papil?niškiai, kraštie?iai! Sveikinu visus su Lietuvos valstyb?s atk?rimo jubiliejine diena!

Šimtme?io ženklas - jau Papil?je

2018.02.15

Vasario 14-osios pavakar? ? Papil? atvežta šv. Jurgio skulpt?ra. Popiet skulptorius M. Gaubas savo k?rybos darb? išlyd?jo iš Kauno. Savo pažad? - skulpt?r? pagaminti ir išlieti iki vasario 16-osios - skulptorius ištes?jo.

Dovana muziejui

2018.02.15

Lietuvos šimtme?io išvakar?se Simono Daukanto muziejus gavo ne?kainojam? dovan? – itin verting? 1918, 1919 ir net 1905 met? dokument?.

Tradicin?s Užgav?n?s

2018.02.15

Užgav?ni? renginys prasid?jo jaunikio paieška senmergei Antosei. O vyro jai ieškojo visas persireng?li? b?rys, kur? sudar? ne?gali?j? klubo “Parama”, pagyvenusi? žmoni? klubo “Atgaiva”, bei kult?ros nam? m?g?j? teatro “Jurakalnis” ?vair?s personažai.

„Paramos" klubo moter? dovanos

2018.02.11

Ne?gali?j? klubo „Parama" moterys, laukdamos Lietuvos valstyb?s atk?rimo šimtme?io, kibo ? darbus nuo pra?jusi? met?.

Kvie?iame šv?sti Užgav?nes

2018.02.09

Vasario 13 dien?, 14 valand? prie Kult?ros nam? vyks Užgav?ni? persireng?li? šurmulys.

Meno m?g?j? švent? „Po m?zos sparnu“

2018.02.06

Tradicin? kult?ros darbuotoj? ir meno m?g?j? švent? „Po m?zos sparnu“ nominacij? sparnais apgob? menui ištikimus scenos žmones. Kult?ros darbuotojams už didel? darb? pad?kojo Savivaldyb?s meras V. Mitrofanovas, Seimo narys V. ?žuolas, Savivaldyb?s kult?ros centro direktor? E.D. Statkien?.

Išrinkti Kilniausio poelgio nominacijos laureatai

2018.02.05

Vasario 2-osios popiet? seni?nijos R?mimo fondo valdyba rinko Kilniausiojo poelgio nominacijos laureat?.

Pas kaimynus - kaunie?i? spektaklis

2018.02.01

Vasario 8 d., ketvirtadien?, 18.30 val. Tryški? kult?ros centre bus parodytas neeilinis spektaklis "Shalom, Bellissima!". Tai spektaklis, sukurtas pagal autentišk? litvak?s Bellos Shirin gyvenimo istorij?.

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas