2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Naujienos

Vaik? socializacijos stovykla „ Margaspalv? vasara“

2023.09.08

     Papil?s miestelyje buvo surengta vaikams vasaros poilsio stovykla „ Margaspalv? vasara“ pagal vaik? socializacijos programos projekto veiklas. Projekt? finansavo Akmen?s rajono savivaldyb?. Stovykloje dalyvavo 17 stovyklautoj? nuo 7 iki 17 met?. Susirinkusius vaikus ir j? t?velius pasveikino Papil?s seni?n? J?rat? Šiurkuvien?, Papil?s miestelio bendruomen?s pirminink? Dovil? Joniškien?.

     Vaik? vasaros stovyklos metu vyko k?rybiniai-meniniai užsi?mimai (k?rybin?s, sportin?s, turistin?s užduotys, ?vair?s žaidimai). Vaikai mok?si bendravimo ir bendradarbiavimo, pasitik?jimo savimi ir atsakomyb?s už savo veiksmus, ugd? teigiamus socialinius ?g?džius, ?gijo žini? apie save, mok?si valdyti emocijas, pl?t? bendravimo su bendraamžiais ?g?džius.

     Pirm?j? stovyklos dien? - k?rybiškumo dien? - vyko stovyklos atidarymas. Vaikai dalyvavo k?rybiniame-edukaciniame užsi?mime, su akriliniais dažais dekoravo keraminius puodelius vasaros tematika. Vaik? sukurti puodeliai primins jiems apie vasaros stovykl?l?. Vaikai ugd? k?rybinius-meninius geb?jimus. Stovyklautojai dalyvavo sportin?se rungtyse, ant laužo kep? dešreles, zefyriukus.

     Antr?j? stovyklos dien? vaikai vyko ? kino film? Makva: Miško siela. Kvap? gniaužiantys vaizdai, pasakiškos b?tyb?s ir iš legendomis apipintos praeities atkeliavusi istorija apie žmogaus ir f?jos draugyst? labai patiko vaikams. Po filmo vaikai dalyvavo sportiniuose užsi?mimuose batut? parke.

     Tre?i?j? stovyklos diena buvo skirta pažintinei-edukacinei išvykai ? Telši? žemai?i? kaimo muziej?. Muziejuje vaikai susipažino su Žemaitijos kaimu, jo sodybomis, kurios atspindi XIX a. pab. Žemaitijos kaimo vaizd?. Stovyklautojai susipažino su senoviniuose pastatuose eksponuojamais autentiškais senoviniais žemai?i? baldais, darbo ?rankiais, buities apyvokos reikmenimis, indais, kryžiais, paveikslais. Žemai?i? kaimo sodyboje žiedus skleidžia 25 r?ši? senoviniai bij?nai, auginamos vaistažol?s. Po pažinimo ?sp?dži? vaikai pakviesti ? menin?-k?rybin? užsi?mim?-piešim? ant stiklo. Daugumai vaik? tai buvo pirma patirtis, gavosi nuostab?s piešiniai.

     Ketvirt?j? stovyklos dien? stovyklautojai vyko ? Ventos regioninio parko lankytoj? centr?, kur pasitiko Ventos RP grup?s patar?jas Ram?nas Dulinskis. Ventos regioninio parko lankytoj? centras yra išskirtinis tuo, kad ?ia išlik? juros periodo gyv?n?, tarp j? dinozaur? liekan?. Vaikai susipažino su ?vairiausiomis fosilijomis: nuo ?sp?ding? amonit? iki kalmar? prot?vi? kiaut?. Po pažintin?s ekskursijos lankytoj? centre vaikai vyko ? Šaltiški? molio karjer?. Vaikams buvo smagu su guminiais botais braidyti po limpant? mol? ir steb?ti nuostab? gamtos vaizd? ir molyje augan?i? augmenij?. Po turiningos išvykos vaik? lauk? maudyn?s Ventos up?je ir dešreli? ant laužo kepimas.

     Penktoji stovyklos diena buvo „smaguriškiausia“ iš vis?, nes vaikai vyko ? Šiauli? „R?tos“ šokolado muziej? ir šokolado dirbtuves. Šokolado fabriko lankytojai trumpam tapo šokolado meistrais. Kelet? minu?i? steb?j? šokoladini? saldaini? gamybos proces?, saldaus užsi?mimo dalyviai ir patys išband? j?gas gamindami šokoladinius skan?stus ir ?ia pat juos ragaudami. Ekskursijos dalyviai aplank? R?tos fabriko muziej?. Tokio muziejaus gali pavyd?ti ir šokolado industrija gars?jantis Briuselis. Muziejaus gid? supažindino ne tik su ?domia fabriko istorija, bet ir su keturi? t?kstantme?i? šokolado vartojimo paslaptimis. Šokolado fabrike vaikai išband? interaktyvius žaidimus, k?r? saldaini? popier?li? dizain?. Po saldžios edukacijos vaikai t?s? išvyk? Dargai?i? zoologijos sode, kuriame lank? gyv?n?lius, juos savo rankomis maitino.

     Stovyklos metu vaikams suteikta galimyb? daug pamatyti, sužinoti, prapl?sti akirat?, tobulinti bendravimo ?g?džius, susirasti draug?, ?gyti pasitik?jimo ir smagiai praleisti laik?.

     Už didel? pagalb? vaik? vasaros stovykloje d?kojame Papil?s miestelio bendruomen?s nar?ms: Rasai Mikužienei, Irenai Lingienei, Dovilei Joniškienei, Dovilei Spai?ienei, Jolantai Irnienei.

 

                   Projekto vadov?   Kristina Sabaitien?

 

 

 

PaskutinÄŻ kartÄ… atnaujinta: 2023.09.18 13:54
 
 

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas