2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Eglesi? KB „Papartis"

 

Bendruomen?s pirminink?

IRENA RIMKIEN?                                                              

 

Kodas 153275795

 

Adresas Šaltiški? kaimas, LT-85224, Papil?s sen., Akmen?s r. sav.

 

Telefonas mob. 8 623 86765

 

El.paštas: papartis.eglesiai@gmail.com    

 

Atsiskaitomoji s?skaita

Kredito Unija „Tikroji viltis", LT -155011200014000310

         

    Eglesi? kaimo bendruomen? „Papartis", ?registruota 2003-09-04, suvienijo 56 Eglesi? ir Šaltiški? kaim? gyventojus. Pirmoji pirminink? - Rolanda Rapcevi?ien?. Nuo 2004 m. rugs?jo bendruomenei vadovavo Irena Rimkien?. 2016 metais bendruomen?s vair? per?m? Martynas Šlimas. Nuo 2018m. vasario bendruomenei v?l vadovauja Irena Rimkien?.

   2005m. pagal projekt? „Kuriame jaukius bendruomen?s namus", finansuot? Nyderland? fondo, bendruomen? ?sireng? vieno kambario buto patalpas, kurias padovanojo mirusio Šaltiški? kaimo gyventojo sesuo G. Milevi?ien?.

   2006m. ?gyvendinant projekt? „Bendra vizija", finansuot? NMA prie Ž?M, ?sigijo muzikin? ?rang? kasmetini? vasaros šven?i? organizavimui.

   2014m. pagal bendr? 3 bendruomeni? projekt? „Vieš?j? erdvi? sutvarkymas Eglesi?, Paeglesi? ir Dabikin?s kaimuose“ iš LEADER programos buvo ?rengta vaik? žaidim? aikštel?.

 

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas