2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Papil?s miestelio K. Narš?iaus

 

AKMEN?S RAJONO SAVIVALDYB?S VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

PAPIL?S MIESTELIO KAZIO NARŠ?IAUS BIBLIOTEKA

 

Vyr. bibliotekinink?   Irena Rimkien?

Bibliotekinink? J?rat? Tupikien?

 

Adresas  Nepriklausomyb?s 32, LT-85242, Papil?, Akmen?s rajonas

 

Telefonas  (8 425) 46 774

 

El. paštas papile@abiblioteka.lt

 

Facebook 

 

Darbo laikas:

   

  • Pirmadien? – ketvirtadien? 9.30 - 18 val.;
  • Penktadien?  -  9.30 - 17 val.;                 
  • Šeštadien? -  9.30 - 18 val.;  
  • Piet? pertrauka - 13 - 13.30 val.                                                 
  • Sekmadien? – poilsio diena;
  • Paskutin? m?nesio darbo diena – švaros diena.

 

        Bibliotekos užuomazgos Papil?je buvo žinomos jau pa?ioj XXa. pradžioje. 1936m. vyriausyb? išleido valstybin? vieš?j? bibliotek? ?statym?, o 1937 metais Akmen?s rajone buvo ?steigtos trys bibliotekos: Akmen?je ir Viekšniuose ketvirtos eil?s bibliotekos, o Papil?je - tre?ios eil?s biblioteka. 1941m. Lietuv? okupavusi fašistin? valdžia uždar? visas rajono bibliotekas, paliko tik tris, tarp j? ir Papil?s. Tod?l ir karo metais ji veik?. 1945m. iš naujo atidarius bibliotek?, jos fond? tesudar? apie 500 broši?r? ir keletas knyg?. Buvusi bibliotekinink? E. Anužien? prisimena: „1945m. atvykusi ? Papil?, susiradau bibliotek?. Knyg? joje buvo nedaug, skaitytoj? taip pat. Dirbo Skerstonas, paskui Jag?la. Vienas ir kitas buvo mažai raštingi". Apie 1960 metus Papil?s biblioteka buvo ?sik?rusi centre esan?ioje „Žyd? šul?je", o 1967 metais šie namai buvo uždaryti. 1972m. apylink?s pastate bibliotekai buvo skirti du kambariai. Joje prad?jo dirbti specialist? su aukštuoju išsilavinimu Elena Anužien?. Ji dirbo tik 5 metus. 1978m. Papil?s centre, vietoje senosios „žyd? šul?s", buvo pastatyti kult?ros namai. Bibliotekai buvo paskirti du nemaži kambariai. Nuo 1976m. bibliotekoje dirbo J.Puidokien?, A.Gemsien?, G.Grakauskien?.       

      1986 metais Papil?s bibliotekoje prad?jo dirbti Zina Ramanauskien?. 1991 m. biblioteka buvo iškelta ? aptušt?jusias vaik? darželio patalpas. Po met?, prie miestelio bibliotekos prijungus Gumbaki? kaimo bibliotek?, buvo perkelta dirbti ir jo darbuotoja Rima Karalien?, ir perduotas bibliotekos 4 t?kst. egzempliori? fondas. 1993 m. bibliotekai su visu 12 t?kst. knyg? fondu v?l teko keltis ? kult?ros namus.

 

      Nuo 1997 m biblioteka bendrauja su JAV gyvenan?iais kraštie?iais Kaziu Narš?iumi, Ona Bražiene (Žukauskaite), Marija Paškevi?ius(Sakaite) ir kt. Nuo tada biblioteka nuolat sulaukdavo paramos knyg? siuntomis ir l?šomis. 2010 metais mero sprendimu Papil?s kaimo bibliotekai buvo suteiktas Kazio Narš?iaus vardas ir ji tapo Akmen?s rajono savivaldyb?s viešosios bibliotekos Papil?s miestelio Kazio Narš?iaus biblioteka.

 

      Nuo 2016 m. vietoje Zinos Ramanauskien?s bibliotekoje prad?jo dirbti Irena Rimkien?, o 2022 metais bibliotekos darbuotoj? gretas papild? J?rat? Tupikien?.

 

       Bibliotekoje veikia vaik? b?relis pagal NVŠ program? „Literat?rin?, k?rybin?, edukacin? veikla bibliotekoje“. Vyksta ?vair?s renginiai ir veiklos: popiet?s, viktorinos, rašytoj? jubiliej? bei atmintin? dat? pamin?jimas; tradicin?mis tapo vaik? knygos švent?s, Nacionalin?s Lietuvos bibliotek? savait?s renginiai. Biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su kitomis seni?nijos ?staigomis: Papil?s kult?ros namais, S. Daukanto gimnazija, ikimokykliniu ugdymo skyriumi „Kregždut?“, S. Daukanto muziejumi.

 

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas