2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Kairiški?

 

KAIRIŠKI? KAIMO BENDRUOMEN?

 

Bendruomen?s pirminink?  Rasa Graibut?

 

Kodas  253273820

 

Adresas Kairiški? k., LT-85284, Papil?s sen., Akmen?s r. sav.

 

Telefonas mob. 8 867 943830

 

El. paštas damaponas@gmail.com 

 

Atsiskaitomoji s?skaita

Kredito unija „tikroji viltis"

LT-815011200014000286

 

Kairiškiai -  antra pagal dyd? Papil?s seni?nijos gyvenviet?, ?sik?rusi tarp Virvyt?s ir Uogio, turinti apie 400 gyventoj?.

Kairiški? istorija glaudžiai susijusi su dvarinink? Sirutavi?i? vardu, kai jie 19 a. viduryje nusipirko dvar?. Garsiausias šios gimin?s atstovas - Vladas Sirutavi?ius. Jis 19-20 a. sand?roje buvo aktyvus socialdemokrat? partijos veik?jas. Apsigyven?s Kairiškiuose vyst? pavyzdin? 200 ha ?k?, suprojektavo ir pastat? kartono fabrik? ( veik? 1911 - 1961 ). Dabar toje vietoje pastatyta hidroelektrin?. Jo pastatytoje  mokykloje (dabar tai Papil?s Simono Daukanto gimnazijos Kairiški? skyrius) mokosi apie 60 mokini?.   

Kairiški? kaimo bendruomen? susik?r? 2003 pavasar?. Pirmininke išrinkta mokytoja Rita Masiulien?. Bendruomen? vienija apie 60 gyventoj?. Bendruomen? neturi savo patalp?, tod?l glaudžiasi mokykloje.

Bendruomen? mielai dalyvauja ir Papil?s kult?ros ir laisvalaikio centro renginiuose, ir pati organizuoja vasaros šventes, dažnai sutampan?ias su Vladislovin?mis (taip išlaikoma tarpukario tradicija), rengia naujame?ius pob?vius, Atvelykio šventes, sutampan?ias su bendruomen?s ataskaitiniais susirinkimais. Garsios Šeštin?s, šven?iamos Apžad? kapeliuose.

Svarbus laim?tas projektas „Kairiški? gyvenviet?s drenažo sistem? renovacija", pritrauk?s maždaug ketvirt? milijono lit? ES l?š?.

Bendruomen? sprendžia daug smulki?, bet savaip svarbi? reikal?: d?l reisini? autobus? grafiko, d?l palaid? šun?, renka gražiausias sodybas.  

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas