2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Kilniausio poelgio nominantai

Marija Repšyt?

1998 m. - Marija Repšyt?, mokytoja 

 1999 m. - Kazys Narš?ius, kraštietis daktaras, JAV

2000 m. - Rimvydas Strig?nas, kraštietis, verslininkas
2001 m. - Bron? ?arait?, bažny?ios patarnautoja

Voldemaras Klovas

2002 m. - Voldemaras Klovas, kraštietis, verslininkas

2003 m - Aldona Šivickien?, mokytoja, „Caritas" organizacijos Papil?s parapijos skyriaus vadov?

Regina Jutkien?

2004 m. - Regina Jutkien?, Kalniški? Kaimo Bendruomen?s aktyvo nar?

2005 m. - Janina Strig?nien?, Klubo „Atgaiva" pirminink?

Genovait? Pundziuvien?

2006 m. - Genovait? Pundziuvien?, mokytoja, Šv. Aloyzo ateitinink? kuopos glob?ja

2006 m. - Violeta Masevi?ien?, gydytoja
 

2007 m. - Irena Lingien?, Klubo „Parama" pirminink?

Algirdas Gauronskis

2008 m. - Algirdas Gauronskis, kraštietis, gydytojas
  2009m. - Leopoldas Rozga, žurnalistas, kraštotyrininkas 
  2009m. - Vytautas Fokas, kraštietis, programuotojas 
 

2010 m. - Edita Daniela Statkien?, Kalniški? kaimo bendruomen?s pirminink?     

   2011 m. - Steponas Adomavi?ius, mokytojas
 

 2012 m. - Ar?nas ?epas, Šaltiški? molio karjero viršininkas

   2013 m. - Algirdas Martyšius, ?kininkas, verslininkas
   2014 m. - Angel? Buinien?, florist?
   2014 m. - Jolanta Irnien?, seni?nijos socialinio darbo organizator?, r?mimo fondo   ir miestelio bendruomen?s finansinink?
   2015 m. - Jadz? ir Rimantas Perminai, Daubiški? kaimo gyventojai

2015 m. - Joana Bereniut?, Gumbaki? kaimo gyventoja

   2016  m. -  Danut? Jadvyga Veisien?, mokytoja, buvusi Simono Daukianto muziejaus vadov? 
   2017 m. - Vida ir Vytautas Eikiai, Bili?niški? kaimo gyventojai
   2017 m. - Laima ir Jonas Šal?ius, kraštie?iai, JAV

 2018 m. - Birut? Daunien?,

 klubo „Parama" nar?, visuomeninink?

 

2019 m. - Stanislava Vaišnorien?,

Papil?s miestelio bendruomen?s nar?,

visuonmeninink?

 

 2019 m. - Irena Beišinien?, Asociacijos

„Raudonskardžio bendruomen?" pirminink?

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas