2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Papil?s herbas ir v?liava

 

Papil?s miestelio herbas

herb

1998 m. rugpj??io 10 d. Lietuvos heraldikos komisijai prie Respublikos prezidento išsi?stas seni?no pasirašytas prašymas d?l Papil?s miestelio v?liavos ir antspaud? projekt? suk?rimo.

1998 m. spalio 23 d. buvo sukviestas pirmas miestelio aktyvo pos?dis, kuriame aptarta, kas tur?t? b?ti pavaizduota herbe. Heraldikos komisija projektams ?gyvendinti mums paskyr? dailinink? Sauli? Bajorin?.

Po daugkartini? eskiz? svarstym? heraldikos komisijos pos?džiuose, 1999 m. balandžio 22 d. komisija pos?džio protokolu Nr. 208 aprobavo parengt? Papil?s herbo etalon?.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus 1999 m. geguž?s 7 d. dekretu Nr. 431 patvirtino Papil?s herb?.

Papil? istorinio herbo niekada netur?jo. Svarstant naujo herbo id?jas, papil?niški? si?lymu, heraldikos komisijoje buvo sutarta herbe pavaizduoti pilies kaln? (piliakaln? žalia spalva) su jo apa?ioje esan?ia gyvenviete (aukso spalvos trys nameliai), t.y. nuo ko kilo miestelio pavadinimas. Kalnas - beveik vis? kult?r? simboli? kalboje reiškia ryš? tarp žem?s ir dangaus, amžinyb?, pastovum?; žvaigžd? (m?lyna sidabro fone) - budrumas, apsauga, kelio rodytoja. Aštuoniakamp? žvaigžd? siejama su k?ryba, derlingumu, meile.

 

 

Papil?s miestelio v?liava

Papil?s, miestelio, v?liavaMiestelio v?liavos kaip ir herbo projekt? k?r? tas pats autorius - dailininkas Saulius Bajorinas. Heraldikos komisija prie Respublikos Prezidento Papil?s miestelio v?liavos projekt? patvirtino 1999 m. geguž?s 20 d.

1999 m. liepos 6 d., Valstyb?s dienos pamin?jimo švent?je, Papil?s klebonas Jonas Bu?elis pašventino miestelio herb? ir v?liav?.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašto ženklas

2001 m. rugs?jo 27 d. LR Susisiekimo ministerijos Pašto ženkl? leidybos komisijos pirmininkui adresuotame prašyme Nr. 110, seni?nas Antanas Vai?ius kreip?si d?l pašto ženklo su Papil?s herbu išleidimo, ryšium su art?jan?iu Papil?s miestelio 750 met? jubiliejumi.

2003 m. vasario m?nesio Lietuvos pašto leidinyje, filatelijos naujien? rubrikoje išspausdintame straipsnyje „Penki? miest? herbai", rašoma, kad 2003 m. vasario 15 d. V? Lietuvos paštas ? apyvart? išleis penkis t?stin?s serijos „Miest? herbai" pašto ženklus, tarp kuri? - Papil?s herbas. Pašto ženklo autorius dailininkas Saulius Bajorinas. Ženkl? 1 Lt. nominalo, 0,5 mln. tiražu  spausdino Budapešto vertybini? popieri? spaustuv?. Nuo 1992 met? Lietuvos paštas kasmet išleidžia ? apyvart? pašto mokos ženklus su šalies ir sostin?s, apskri?i? centr?, didesni? ir žinomesni? ar minin?i? ?k?rimo sukaktis miest? herbais". Iki 2003 m. vasario 15 d. ? apyvart? išleista 31 pašto ženklas su ?vairi? miest? herbais.

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas