2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Simono Daukanto

   

Simono Daukanto memorialinis muziejus

Muziejaus vadov? -Elena Sakal?

Adresas: Basanavi?iaus g. 6, Papil?, Akmen?s rajonas, LT-5464.

Telefonas   (8-425) 32 926.

El. paštas  sdmuziejus@gmail.com

 

Darbo laikas

 

 

tre?iadienis-penktadienis 9-18 val.

šeštadienis, sekmadienis 9-17 val.

Paskutinis m?nesio šeštadienis-lankymas nemokamai. 

 

Teikiam? paslaug? kainos:

- muziejaus lankymas suaugusiems – 3,0 EUR;

- moksleiviams, vaikams, senjorams, ne?galiesiems, studentams – 2,0 EUR;

- Muziejaus lankymas ir greta esan?i? lankytin? viet? pagal parengt? maršrut? pristatymas (Šv. Juozapo bažny?ia, Simono Daukanto paminklas ir kapas, Jurakalnio geologinis pažintinis takas, 13-kamien? liepa, beždžioni? tiltas...) – 5 EUR.

- Lietuvos Respublikos muziejininkams, Savivaldyb?s mokykl?, sudariusi? bendradarbiavimo sutartis su muziejumi, moksleiviams ir juos lydintiems asmenims – ekspozicij? lankymas nemokamas.

 

      Papil? gali didžiuotis ne tik gamtos, istorijos ir kult?ros lobiais, bet ir iškiliomis asmenyb?mis, iš kuri? bemaž daugiausia nuveik?s Lietuvos labui – Simonas Daukantas. Šiam pirmajam Lietuvos istorij? parašiusiam lietuvi? kalba istorikui 1986-10-27 Papil?je buvusioje Ignoto Vaišvilos altarijoje atidarytas    Simono Daukanto atminimo muziejus, kurio steig?jas – Akmen?s rajono savivaldyb?.

 

      Muziejuje eksponuojama Simono Daukanto „Lietuvos istorijos pirmasis leidinys 1893 m.“, antrasis „B?do senov?s lietuvi?, kaln?n? ir žemai?i?“ leidimas, ?vairi dokumentin? medžiaga, dokument? faksimil?s ir kopijos, fotografijos, dailinink? A. Každailio, R. Šakalio, A. Surgailien?s, papil?niškio A. Švažo ir kit? ofortai ir raižiniai, iš viso pasaulio ekslibris? kolekcija, skirta istoriko 200 met? gimimo jubiliejui, Papil?s Juros periodo atodangos fosilijos ir kapinyno radiniai. Unikalus eksponatas – paties šviesuolio rankomis padaryta k?d? iš obels šak?, kur? laik? „sve?iavusis" m?s? muziejuje, v?l perduota ? „Aušros" muziej?.

 

     Muziejaus kiemelyje – pirmoji S. Daukanto antkapin? plokšt?, tol?liau – kl?tel?, kurioje ?rengta etnografin? ekspozicija, už jos – Lakštingal? sl?nis, XVIII a. akmeninis takelis, kuriuo galima nukeliauti prie Ventos up?s.

 

     Nuo muziejaus ?k?rimo iki 2011 met? pabaigos muziejaus ved?ja dirbo mokytoja Danut? Jadvyga Veisien?, Lietuvos Garb?s kraštotyrinink?, Akmen?s rajono laikraš?io „Vienyb?“ skaitytoj? 2007 metais tapo Kult?ros šviesuol?s nominacijos laureate. Per Danut?s Jadvygos Veisien?s darbo metus S. Daukanto muziejus tapo Papil?s kult?ros židiniu. Jos iniciatyva atkastas takas nuo S.Daukanto muziejaus iki Ventos up?s, nuo 2005 met? prad?tos rengti poezijos švent?s muziejaus kiemelyje ir Lakštingal? sl?nyje, 1999 m. ?k?r? ir iki 2004 met? vadovavo pagyvenusi? žmoni? klubui „Atgaiva“.

 

      Nuo 2012 m. sausio 2 d. muziejui vadovauja Ernesta Šmukštait?. Nuo 2013 m. gruodžio 3 d. ji dirba ir specialiste turizmui.

 

     Simono Daukanto muziejuje vyksta istoriko gimimo ir mirties metini? min?jimai, knyg? pristatymai, parodos, kameriniai vakarai, kiti ?vair?s renginiai. Tradicin? Lakštingal? nakties poezijos švent?, vykstanti geguž?s m?n. pabaigoje.

 

     Nuo 2021 m. spalio m?n. muziejaus ved?ja - Elena Sakal?.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

 

 

 

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas