2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Lazdyn? Pel?dos

 

Muziejaus vadovas    Sandra Sakalauskien?

Adresas Paragi? kaimas, LT-85283, Papil?s seni?nija, Akmen?s r. sav.

Telefonas  mob. 8 659 80 747

El.paštas lazdynupeleda@hotmail.com 

Darbo laikas

Antradieniais – penktadieniais lankytojai aptarnaujami nuo 9.00 iki 18.00 val.,
šeštadieniais – nuo 9.00 iki 17.00 val. 
D?l apsilankymo kitu laiku tartis iš anksto tel. 8 659 80747.

Biliet? kaina: 

-  Suaugusiems - 1,2 Eur;  

Moksleiviams, senjorams - 0,6 Eur;

-  Edukaciniai užsi?mimai -  1,5 Eur/val.;

 

Ekspozicijos

Gyvenamojo namo dalyje ir mansardoje eksponuojamos nuotraukos, knygos, dokumentai, nušvie?iantys Sofijos Ivanauskait?s - Pšibiliauskien?s (1867-1926) ir Marijos Ivanauskait?s - Lastauskien?s (1872-1957) gyvenimo ir k?rybos keli?. Muziejuje taip pat eksponuojamos rašytoj? t?vo - Nikodemo Ivanausko (1839-1932)  - tapytojo, profesionalaus dailininko paveiksl? fotokopijos.

Kambariuose ir mansardoje yra išlik? ir restauruoti autentiški baldai. 

Kl?tel?je sukaupta senovini? buities rakand?.

Parko gilumoje prie vandens telkinio yra veikianti senovin? d?min? pirtel?, pastatyta 1927 metais.

Gyvenam?j? nam? supa 3,4 ha senas, dar N.Ivanausko t?v? sodintas parkas, o alyv? ir jazmin? kr?m? apsuptyje stovi akmeninis stalas, prie kurio Sofija  ir Marija raš?, svajojo.

Parkas lankytojus pasitinka ir išlydi savo ramybe, paukš?i? ?vairiausiomis trel?mis.

Švie?iamoji veikla

Muziejuje vyksta edukaciniai užsi?mimai ?vairi? klasi? moksleiviams garsiai skaitant Lazdyn? Pel?dos k?ryb?. Kasmet vyksta k?rybin?s etnografin?s, menin?s stovyklos. Minimi rašytoj? gimtadieniai.

Gausiausi?  b?r? lankytoj? sukvie?ia kasmet tre?iasis  rugpj??io savaitgalis. Tada vyksta švento Roko atlaidai Šiaudin?s bažny?ioje. Šioje bažny?ioje virš didžiojo altoriaus kabo N.Ivanausko tapytas paveikslas „Marija Sopulingoji".

Prieš atlaidus ir po atlaid? Paragi? dvare rašytoj? gimtin?je vyksta tradicin? tarptautin? klojimo teatr? kriv?l?.

Prie akmeninio stalo vyksta poezijos ir muzikos vakarai.

Muziejuje rengiamos konferencijos  meno ir literat?ros temomis, rengiamos parodos.

Muziejus gausiai lankomas ekskursij? ir pavieni? lankytoj?, turist?.

 

   
   
   

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas