2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Klubas „Atgaiva"

 

Papil?s seni?nijos pagyvenusi? žmoni? klubas „Atgaiva"

str

Klubo pirminink? Janina Strig?nien?

 

Kodas 153243071

 

Adresas Nepriklausomyb?s g. 33, LT-85242, Papil?, Akmen?s r. sav.

 

Telefonas mob. 8 614 60560

 

Atsiskaitomoji s?skaita

Kredito unija „Tikroji viltis"

Nr. LT-355011200014000241

 

Papil?s seni?nijos pagyvenusi? žmoni? klubas „Atgaiva" savo veikl? prad?jo 1999 m. Jo ?k?r?ja - pedagog?, S. Daukanto muziejaus vadov? Danut? Veisien?. Klubas jung? apie 40 vyresnio amžiaus žmoni?.

2004 m. klubui prad?jo vadovauti Janina Strig?nien?. Dabar klubas vienija 70 ?vairiausi? profesij?, išsilavinimo ir pom?gi?, žmoni?. Jame veikia 12-os moter? tautini? šoki? kolektyvas, 8-i? asmen? vokalinis ansamblis, 14-os asmen? folklorinis ansamblis. Klubo poezijos myl?tojai, patys bandantys savo mintis sud?lioti ? posmus, susib?r? ? literat? samb?r?, kur? pavadino „V?lyv?s". Klubo pirminink? Janina Strig?nien? 2009 metais išleido savo poezijos knygel? „Skuj? aromatas".

Klubo nariai daug keliauja, šven?ia visas šventes pagal sen?sias liaudies tradicijas, gieda bažny?ios chore, užsiima labdaringa veikla - kasmet Akmen?s „Carito" valgyklos varguoliams dovanoja ?vairi? produkt?, dalyvauja išsipildymo bei gerumo akcijose dovanodami Šiauli? gimdymo namams bei Šiauli? pulmonologijos ligonin?s vaik? skyriui pa?i? moter? megztas kojinaites, šlepetes. Taip pat klubas „Atgaiva" bendrauja su Šiauli?, Mažeiki?, Akmen?s, Plung?s, Klaip?dos senjorais. Visa ši veikla pa?vairina pagyvenusi? žmoni? kasdienin? gyvenim?. Klubie?iai iškilmingai pagerbia savo narius jubiliej? proga, nepalieka b?doje ir nelaim?je, lanko sergan?iuosius, padeda buities darbuose.

 

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas