2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Seni?nija

 

Po Antrojo pasaulinio karo dabartin?s Papil?s seni?nijos teritorijoje buvo daug smulki? apylinki?. Dalis seni?nijos kaim? yra priklaus? tuometiniam Kurš?n? rajonui. Šiandienin? seni?nijos teritorija susiformavo po 1962 m., Akmen?s rajonui perdavus buvusi? Bili?niški? apylink?. Vis d?lto iki 1970 m. dabartin?s seni?nijos teritorijoje dar buvo Urbonai?i?, Bili?niški?, Klaiši?, Barvydži? ir Kairiški? apylink?s.

Sujungus ? vien? darin? Papil?s, Urbonai?i?, Bili?niški? ir Klaiši? apylinkes, pagaliau susiformavo stambesn? ir vientisa Papil?s apylink?. Jos pirmininke išrinkta iki tol Urbonai?i? apylink?s sekretore dirbusi Marijona Barvydait?. Iki jos Papil?s apylink?s pirmininkas buvo Juozas Povilauskas. Vykdomajame komitete, be pirmininko, dirbo sekretor?, buhalteris, kasininkas, ir karin?s ?skaitos ved?ja. Ilgainiui prie Papil?s apylink?s buvo prijungta buvusi Barvydži? apylink?. 1986 m. panaikinus Kairiški? apylink? ir dal? jos teritorijos dešiniajame Virvyt?s krante priskyrus Papilei, susiformavo dabartin? apie 250 km2 ploto seni?nija.

            Apylink?s taryba anuomet buvo renkama kas dveji metai. 1985-1987 m. apylink?s tarybos vykdomojo komiteto pirmininku dirbo Jonas Serapinas, 1987-19910 m. - Aldona Dagelien?. Pertvarkius savivaldos sistem?, 1990 m. apylink?s viršai?iu išrinktas Antanas Vai?ius, iki tol buv?s Papil?s paukštininkyst?s ?kio profs?jungos komiteto pirmininku.

            1995 m. ?sigaliojo vietos savivaldos ?statymas, apylink?s tapo seni?nijomis, nuo birželio 1 d. seni?no ?sakymu ? darb? priimti kasinink?-s?skaitinink?, seni?no pavaduotoja, vyr. buhalter?, rankinio valymo darbinink?, tarnybini? patalp? valytoja, o nuo liepos 1 d. - globos ir r?pybos darbuotoja.

Papil?s seni?nijos plotas 23,8 t?kst. ha., gyvena 3325 gyventojai. Seni?nijos teritorijai priklauso Papil?s miestelis ir 68 kaimai, iš j? 25-uose gyventoj? n?ra. Didžiausi kaimai: Daubiški?, Kairiški?, Pelkel?s, Klaiši?, Kalniški?, Gumbaki?, Eglesi?, Bili?niški?. Juose, ?skaitant ir Papil?s miestel?, gyvena 77 proc. seni?nijos gyventoj?. 

Seni?nas Antanas Vai?iusseni?nijai vadovauja nuo 1990 m.Dirba 5 darbuotojai: seni?no pad?j?ja, vyresnioji buhalter?, socialinio darbo organizator?, socialin? darbuotoja teikianti paslaugas socialin?s rizikos šeimoms, tarnybini? patalp? valytoja. Gyventojus aptarnauja žem?s ?kio skyriaus specialist?,  socialin?s paramos skyriaus specialist?.

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas