2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Vladas Sirutavi?ius

 

Leopoldas Rozga. "Papil? širdyse ir likimuose"

 

Gyven?s ir dirb?s Lietuvai"

Vladas Sirutavi?ius

1877 04 05 - 1967 07 12

 

Žymus pramon?s pl?tros tarpukario Lietuvoje iniciatorius Vladas Sirutavi?ius gim? ir augo Kairiški? dvare, kur? XIX a. viduryje buvo ?sigij? t?vai. 1895 m. baig? Šiauli? gimnazij? ir kitais metais ?stojo ? Peterburgo universiteto Gamtos fakultet?, ta?iau po met? per?jo ? Technologijos institut? ir jame 1905 m. ?gijo inžinieriaus technologo diplom?. Nuo pat studij? pradžios ?sijung? ? slapt? student? draugij?, k?lusi? sau tiksl? - ugdyti lietuvi? tautos savimon? ir šviesti visuomen?. Vienas iš grup?s deklaruojam? sieki? buvo gr?žus ? Lietuv? pritaikyti savo žinias ir gabumus. Peterburge gyveno viename bendrabu?io kambaryje su b?simu pirmuoju Lietuvos prezidentu A. Smetona. Kaip vienas pirm?j? draugijos konkre?i? darb?, buvo P. Avižonio „Lietuviškos gramatikos" išleidimas 1898 metais. Tais pa?iais metais bendramin?iai V. Sirutavi?i? delegavo ? „Varpininki?" suvažiavim? Vilniuje.

            Tuo pa?iu metu Vlado Sirutavi?iaus paži?ros ?gavo ryškiai socialdemokratin? pob?d?, jis ne tik ?stojo ? LSDP, bet per por? met? buvo vienu iš partijos lyderi?, centro komiteto nariu, dalyvavo visuose partijos suvažiavimuose bei konferencijose, reng? pranešimus ir socialistinio turinio broši?ras, su Steponu Kairiu pareng? pirm? socialdemokratinio laikraš?io „Darbinink? balsas" numer?. Sp?jama, kad 1902 m. Sirutavi?i? dvare, Kairiškiuose, ?vyko penktasis LSDP suvažiavimas, patvirtin?s partijos program?, kurioje pirm? kart? ?vardintas siekis sukurti demokratin? ir nepriklausom? Lietuvos valstyb?. 1904 m. Kairiškiuose ?vyko „lietuvi? socialdemokrat? jaunuomen?s" konferencija, kurioje dalyvavo 12 bendramin?i?, daugiausia - student?. Tartasi, kaip efektyviau veikti augan?ios politin?s ?tampos s?lygomis. Dalyvaudamas 1905 m. Didžiajame Vilniaus Seime, Vladas Sirutavi?ius ypa? aktyviai steng?si, kad b?t? suformuluoti konkret?s politiniai reikalavimai.

            Jau studij? metais, kaip praktikantas, V. Sirutavi?ius dirbo Vilniaus elektrin?s statyboje ir priva?iose ?mon?se, o baig?s studijas neilgai dirbo Berlyne, ten ?gijo centrinio  šildymo ir ventiliavimo sistem? montavimo patirties, gr?ž?s žinias pritaik? rengdamas visuomenini? pastat? šildymo sistemas. Nusl?gus pasipriešinimo cariniam režimui bangai, Vladas Sirutavi?ius gr?žo prie studij? metais puosel?tos id?jos stiprinti Lietuv?, ugdyti jos pramon?, kuri perdirbt? vietines žaliavas. Taip 1910 m. suprojektavo ir nepaprastai greitai, per metus, pastatydino Kairiškiuose kartono fabrik?, kuris b?tent ir gamino produkcij? iš lietuviškos medienos. Nepalauž? V. Sirutavi?iaus ryžto ir karas, kaizerin?s Vokietijos kariuomen?s savivaliavimas. Nusiaubt? ?mon? pavyko greitai atkurti ir patobulinti, ji veik? visus tarpukario metus. Kairiškiuose pagamintas kartonas iki 1933 m. buvo eksportuojamas ? Anglij? ir, regis, ? Skandinavij?. Medienos žiem? priveždavo aplinkini? kaim? ?kininkai, taip gaudami papildom? pajam?, o fabrikas išlaik? apie 60 darbo viet?. Pl?sdamas gamyb?, Vladas Sirutavi?ius Kap?nuose ?steig? fabriko filial? ar cech?, kuriame ?darbino iš Kauno parsikviest? popieriaus pramon?s specialist? V. Tamkevi?i?. Fabriko mechanizmus suko Virvyt?s up?s vanduo. Vasar? arba viduržiem?, upei nusekus, darbininkus V. Sirutavi?ius nukreipdavo ? dvaro laukus, bet mok?davo kaip ir už darb? ?mon?je. Ilgainiui buvo ?sigytas laivo variklis, tad darbas nebesutrikdavo.

            Inžinierius sumaniai tvark? ir iš t?v? perimt? dvar?, išpl?t? jo žemes, 119 hektar? plote ?reng? uždaro drenažo sistem?. Dvaras laik? apie 100 melžiam? karvi?.

            Suskilus Lietuvos socialdemokrat? partijai, v?liau, atk?rus Lietuvos nepriklausomyb?, prasid?jus partij? varžytuv?ms d?l valdžios, Vladas Sirutavi?ius nuo politin?s veiklos nusišalino. Jis visaip pad?jo besistengian?ioms savivaldyb?ms Papil?s, Akmen?s vals?iuose, buvo išrinktas ? Steigiam?j? Seim?, ta?iau visos jo kadencijos neišbuvo. B?ta kalb?, jog kviestas ? Kaun? vadovauti vienai iš ministerij?, ta?iau atsisak?s.

            Ta?iau Kairiškiuose sumaniam ir veikliam gamybos organizatoriui dar?si ankšta. Pasitelk?s Šiauli? apskrities vadovus ir sulauk?s j? pritarimo, Vladas Sirutavi?ius užsimojo pl?toti statybini? medžiag? (plyt?, stog? dangos) gamyb?, ?steig? akcin? bendrov? „Molis", kuri 1937 m. Daug?liuose, šalia Kurš?n?, pastat? ir paleido naši? plytin?, k?renam? vietiniu kuru - durp?mis. Pradinis ?mon?s našumas buvo numatytas 5 milijonai plyt? per metus. Antrojo pasaulinio karo išvakar?se buvo baigtas statyti ir stog? dangos eternito fabrikas, buvo ?sigyti ?rengimai, deja j? sumontuoti ir paleisti nebesusp?jo.

            Kartu su veikliais Šiauli? visuomenininkais Vladas Sirutavi?ius ?steig? bendrov? „Pastog?", tur?jusi? pl?toti stambi? objekt? statybas Šiauliuose. Ta?iau sp?jo pastatyti tik dal? sumanyto kult?ros centro. Tos patalpos pravert? 1941 m. pradžioje, kai reik?jo priglausi hitlerinink? iš Klaip?dos išvaryt? Šiauli? dramos teatr?, beje, iki šiol tose patalpose vaidinant?.

            Art?jant frontui iš ryt?, V. Sirutavi?ius nerizikavo pasilikti ir pasitrauk? ? Vakarus, išvykdamas kaip paprastai, buvusiems dvaro darbininkams paspaud?s rank?. Emigravo su žmona Irena ir dukra Irena bei s?numi Vytautu, o s?nus Jonas, lik?s Lietuvoje, patyr? sovietin?s okupacin?s valdžios represijas.

            Ir emigracijoje kraštietis negal?jo be aktyvios visuomenin?s veiklos, su bendramin?iais ?steig? Vyriausi?j? Lietuvos išlaisvinimo komitet?, vadovavo jo sekcijai, net tokiomis s?lygomis rengusiai Lietuvos ?kio atgaivinimo planus.

            Persik?l?s 1950 metais ? Jungtines Amerikos Valstijas, Vladas Sirutavi?ius nepakeit? savo socialdemokratini? nuostat?, aktyviai reišk?si Lietuvos socialdemokrat? s?jungos ir Lietuvi? inžinieri? draugijos bei kit? organizacij? veikloje, buvo išrinktas Lietuvi? inžinieri? draugijos Bostono skyriaus garb?s nariu. Mir? darbštusis kraštietis JAV, Bostono mieste.

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas