2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Nikodemas Ivanauskas

Leopoldas Rozga. „Papil? širdyse ir likimuose"

 

Sodraus talento blyksniai

Nikodemas Ivanauskas

1844 (?) - 1931 01 23

 

Paragi? dvaro savininkas Nikodemas Ivanauskas ilgai buvo minimas tik kaip rašytoj? Sofijos Pšibiliauskien?s ir Marijos Lastauskien?s, savo k?ryb? skelbusi? bendru Lazdyn? Pel?dos slapyvardžiu, t?vas. Ta?iau N. Ivanausko b?ta ir gabaus bei darbštaus dailininko. B?tent d?l menin?s k?rybos Nikodemo Ivanausko asmenyb?s šviesa prasismelkia ne tik pro Tryški? kapini? žemel?, bet ir pro dešimtme?i? klodus, ji tyrin?jama, kaskart iš naujo atrandama.

Manoma, jog Ivanausk? gimin? persik?l? iš dabartin?s Baltarusijos ir ?sik?r? Lietuvoje apie XVII amžiaus pradži? ar vidur?. Nikodemo t?vas Ksaveras Ivanauskas, Šiauli? apygardos bajor? vadovas, iš t?v? buvo paveld?j?s Meški? ir Paragi? dvarus. Kol neaptikta tiksli? duomen?, sp?jama, kad Nikodemas Ivanauskas gim? Paragiuose 1844 metais. Buvo mokomas namuose, paskui baig? gimnazij?. Regis, dar jaunas dalyvavo 1863 m. sukilime - bet ne tiek iš ?sitikinim?, kiek d?l asmenini? paskat?. Buvo pamil?s Karolin? Pe?kevi?i?t?, kurios t?vas buvo aktyvus sukilimo dalyvis, už tai sumok?j?s tremtimi ? Sibir? ir dvaro konfiskavimu.

Dar gimnazijoje pasireišk? neeiliniai Nikodemo Ivanausko geb?jimai piešti, ta?iau jis pakluso pareigai gr?žti ? t?višk? ir r?pintis gimt?ja sodyba. (T?vas buvo mir?s 1850 metais.) Sukilim? numalšinus, Nikodemas Ivanauskas priverstas laikinai pasitraukti iš gimtin?s, išvyksta ? Peterburg? ir ten apie por? met? studijuoja Dail?s akademijoje, ta?iau jos nebaigia ir gr?ž?s veda, po met?, 1867 m. rugs?jo 28 d., susilaukia pirmosios dukters Sofijos. Dar po met? šeima išnuomoja dvar? ir išvyksta ? Miunchen?. Nikodemas Ivanauskas ten pradeda studijuoti Karališkojoje dail?s akademijoje, atliekamu laiku gauna užsakym? retušuoti fotografijas, žmona mok?jo gražiai siuvin?ti ir megzti, tad uždirbdavo atlikdama parduotuvi? užsakymus. Pirmuosius trejet? met? nuomininkai reguliariai si?sdavo rent?.

Ta?iau ketvirtaisiais metais Paragiuose reikalai pašlijo, nutr?ko nuomos pinig? srautas,prasid?jo bylin?jimasis teismuose. Šeimai teko gr?žti namo. Paragiuose Nikodemas Ivanauskas išvydo li?dn? vaizd?: neseniai iš sudegusi? r?m? perstatytas gyvenamasis namas buvo reikalingas didelio remonto, reik?jo keisti sienojus, perdengti stog?. Buvo iškirstas dvaro miškas. Tokiomis s?lygomis Paragiuose gyventi nebuvo ?manoma, Ivanauskai apsistojo Šiauliuose, ?ia jie 1872 m. birželio 1 d. susilauk? dukters Marijos, dar po ketveri? met? - s?naus Gustavo. Pinig? reik?jo skubiai ir daug - ir pragyvenimui, ir sodybos atstatymui, ir bylin?jimuisi teismuose. Šeimos galva priverstas imtis amatininko verslo. Juolab, kad užsakym? buvo gausu - nupiešti kryžiaus kelio stotel?ms paveikslus, atnaujinti altorius bažny?iose. Sodybos remontas užtruko, tad šeima ? Paragius gr?žo tik 1881 ar 1882 metais.

Vis d?lto Nikodemas Ivanauskas nepamišo tikrojo pašaukimo, matyt, rasdavo laiko ir tapybai, 1873 m. vien? paveiksl? eksponavo Peterburgo dail?s akademijoje, o 1876 m. parodoje Varšuvoje buvo eksponuojami prieš metus sukurti jo paveikslai „Sugr?žimas" ir „Tarp undini?". Penketas N. Ivanausko paveiksl? buvo pristatomi 1904 m. parodoje Varšuvoje. Dailininkas taip pat skaptavo skulpt?ras iš medžio, raš? eil?raš?ius ir proz?. Su šeima kartais išvykdavo ? Krokuv? bei Varšuv?.

Matyt, kad per tuos apsilankymus Lenkijoje susipažino su rašytojomis Eliza Ožeškiene bei Marija Konopnicka, v?liau ne vienerius metus su jomis susirašin?jo, bent taip išsiverždamas iš kasdienyb?s r?pes?i? ir provincijos rutinos. Buvo paž?stamas ir susirašin?jo su šviesiais ir veikliais to meto lietuvi? rašytojais Vaižgantu ir L. Gira.

Po remonto, kuris buvo atliktas prastai, Paragiuose atsirado dirbtuv? pa?iam dailininkui, kaimo žmoni? vadinta „maliarne", joje dailininkas per dienas tri?sdavo, kartkart?mis užsir?kydamas ilg? pypk?. V?l teko imtis bažny?i? užsakym? - atnaujinti nuo amžiaus išblukusius paveikslus, piešti naujus, kurie nereikalavo k?rybiškumo, fantazijos pol?kio. Sakoma, jog Nikodemo Ivanausko pieštos kryžiaus kelio stotel?s Viekšni? bažny?ioje, pasak kanauninko V. Gauronskio, N. Ivanausko tapytas ir didžiojo altoriaus paveikslas Šiaudin?s bažny?ioje.

Vis d?lto romantika sieloje ruseno, švies?s iliuzij? blyksniai sušvisdavo kaip žaibai - ir kaip žaibai užgesdavo. Buvo sumanymas kasti kanal? aplink vis? dvar?, tuo kanalu, po arkiniais grakš?iais tilteliais, b?t? irstomasi dailiomis valtimis. Deja, tokiam sumanymui reik?jo dideli? pinig? ir gausios darbinink? armijos, tad svajon? liko ne?gyvendinta.

Nors aktyviai visuomen?s gyvenime ir politikoje nedalyvavo, 1905 m. buvo siun?iamas ? Rusijos D?m?. Pirmojo pasaulinio karo metus praleido su abiem dukterimis Paragiuose, ilgainiui sumaž?jo ir dvaro valdos, iš kadaise valdyt? 300 hektar? beliko 105 hektarai. Vienas po kito ? amžinyb? buvo pašaukti žmona, s?nus ir vyresnioji dukra Sofija. Pasiligoj?s dvarelio savininkas ir dailininkas N. Ivanauskas karšinosi Paragiuose dukters Marijos slaugomas ir jai daug papasakojo apie gimin?s praeit?, apie 1863 m. sukilimo ?vykius. Iki žilos senatv?s tap?, kai nebepaj?gdavo pasiekti didelio paveikslo viršaus, apversdav?s drob? ir tapydav?s toliau. Mir? Nikodemas Ivanauskas Paragiuose ir buvo palaidotas Tryški? kapin?se, šalia t?vo bei žmonos.

Pasak bene nuosekliausiai N. Ivanausko palikim? tyrin?jan?ios V. Š?iglien?s, ?vairiuose Lietuvos muziejuose yra išlik? 19 bajor? kilm?s provincijos dailininko Nikodemo Ivanausko k?rini?, ta?iau keleto jam priskiriam? darb? autoryst? gin?ytina. 1940 m. dvar? nacionalizuojant, Paragiuose paimti tik 4 paveikslai, j? b?ta M. Mažvydo nacionalin?s bibliotekos fonduose, deja, iš ?ia paveikslai yra ding?. Kairiški? mokyklos kraštotyrininkai ir Telši? „Alkos" muziejus yra užraš? Nikodem? Ivanausk? pažinusi? žmoni? prisiminim?, periodikoje išbarstyta jo literat?rin? k?ryba. Vienas jo apsakymas, išverstas ? lietuvi? kalb?, paskelbtas 2007 metais žurnale „Metai".

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas