2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Kalniški?

 KALNIŠKI? KAIMO BENDRUOMEN?

 

Bendruomen?s pirminink?  Marija Norvilait?

 

Kodas 153275457

 

Adresas: Berž? g. 1, Kalniški? km., LT-85253, Papil?s sen., Akmen?s raj.,

 

Telefonas: +370 623 80944

 

El. paštas: bendruomene.kalniskiai@gmail.com

 

Atsiskaitomoji s?skaita

Kredito unija „Tikroji viltis" LT- 52 5011 2000 1400 0323

 

Bendruomen?s veiklos pradžia - 2003 m. rugs?jo 1 d. Bendruomen? vienija Rimši?, Grieži?, Dumbri? ir Kalniški? kaimus. Viso 358 gyventojai. Bendruomen?s valdyba: B. Gricius, D. Sobutien?, G. Gau?ien?, I. ?esnauskien?, D. ?ini?iukas, A. Ulmys, V. Užien?. Nuo veiklos pradžios bendruomenei vadovauja Edita Daniela Statkien?.

2004 m. bendruomen? už simbolin? vieno lito kain? ?sigijo sen?, apleist? ir gri?vant?, buvus? kol?kio administracin? pastat? ir pavadino bendruomen?s namais. 2004 m. ruden? Kalniški? kaime, pagal rajono savivaldyb?s paruošt? projekt?, SAPARD l?šomis, pakloti magistraliniai vandentiekio  ir kanalizacijos tinklai, ?rengtas nuotek? valymo ?renginys.

2005 m. balandžio m?n. Kalniški? kaime, Ventos up?s pakrant?je iš savivaldyb?s sveikatos fondo l?š? ?rengta poilsiaviet? su mediniais lauko baldais. 2006 m. pateikta paraiška Nacionalinei mok?jimo agent?rai prie Žem?s ?kio ministerijos ir gautas 17 000 lt. finansavimas, bendruomen?s nam? remonto darbams prad?ti. Akmen?s rajono savivaldyb? skyr?  22 686 lt. ir dar papildomai iš savivaldyb?s ekologinio fondo skirta 12 095 lt. vandens ir kanalizacijos sistemai ?rengti bendruomen?s namuose. Už šias l?šas sutvarkyta dalis pastato, bendruomen? jau turi patalpas susirinkimams, taip pat dvi dienas per savait? veikia Daubiški? bibliotekos filialas. 2007 m. iš Nyderland? fond? centrinei ir ryt? Europai pagal projekt? skirta 3000 lt. parama, bendruomen?s nam? baldams ?sigyti.

2007 m. teiktas projektas nacionalinei mok?jimo agent?rai prie žem?s ?kio ministerijos ir gautas 20 000 lt. finansavimas sal?s stogo remonto darbams. Akmen?s rajono savivaldyb? skyr? 10 000 lt., šiems darbams užbaigti.

Bendruomen? r?m?j? neturi, l?šos gaunamos tiktai iš projektines veiklos, savivaldybes l?š? ir 2 proc. gyventoj? pajam? mokes?io. Ateityje bendruomen?s valdyba planuoja ?rengti sporto aikštel? jaunimo užimtumui, baigti bendruomen?s nam? remonto darbus, bei ?rengti šarvojimo patalpas.

Nuo 2016 m. iki 2023 m. birželio bendruomenei vadovavo Silva Ivanauskien?.

Nuo 2023 m. birželio 8 d. visuotiniame bendruomen?s nari? susirinkime bendruomen?s pirmininke išrinkta Marija Norvilait?.

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas