2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kregždut?"

PAPIL?S SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS ,,KREGŽDUT?"


?staigos  kodas 190449063

 

Teisin? forma: Akmen?s rajono savivaldyb?s biudžetin? ?staiga.

 

Skyriaus vadov? Roma Lupeikien?

 

Adresas: Ventos g. 15, LT- 85245, Papil?, Akmen?s r. sav.

Telefonas   mob.8 620 79092

  

Interneto svetain?s adresas: http://www.papilesgimnazija.lt/kregzdute/

 

El. paštas:  kregzdute@akmene.lt

  

Teikiamos paslaugos: ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas.

Ugdymo(si) kalba: lietuvi?.

Ugdymo(si)  forma: dienin?.

 

- 1986 metais ?steigtas Papil?s vaik? lopšelis- darželis ,, Kregždut?", buvusio S. Daukanto kol?kio, Papil?s paukštininkyst?s tarybinio ?kio ir Ventos TG? iniciatyva.

  - 1987 metais perduotas Akmen?s rajono savivaldyb?s pavaldumui.

 - 2006 metais pažym?tas 25 - met? ?staigos veiklos jubiliejus.

 - 2008 metais reorganizuotas ? Papil?s S. Daukanto vidurin?s mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyri? „ Kregždut?".

?? - 2009 metais ?staiga tapo Papil?s Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi ,,Kregždut?".

 - 1992-2015 m. skyriaus ved?ja dirbo Maryt? Bli?džiuvien?. 

 - nuo 2015 m. Švietimo padalinio (skyriaus) vadove dirba Roma Lupeikien?.

  

VEIKLOS PRIORITETAI, VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  

Veiklos prioritetas - ugdymo(si) kokyb?s gerinimas pl?tojant vaik? k?rybiškum?, saugum?, sveik? gyvenim?.

  

Vizija - tapti nuolat tobul?jan?ia ?staiga, kurioje užtikrinamas vaik? saugumas, laiminga ir džiugi vaikyst?, kokybiškas ugdymas.

  

Misija - teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkan?ias nuolat kintan?ios visuomen?s reikmes, sudaryti prielaidas tolesniam ugdymui(si) mokykloje.

  

Strateginiai tikslai:
  
  • Užtikrinti kokybišk? ugdym?(si).
  • Kurti saugi? ir moderni? ugdymo(si) aplink?.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

 


 


 

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas