2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Papil?s bažny?ia

  

Papil?s  Šv. Juozapo bažny?ia

?mon?s kodas 191272491
Klebonas Kun. Rimvydas Marozas
Adresas J. Basanavi?iaus g. 4A, Papil?,  

Telefonas  mob. +370 670 30712
El. paštas: marozasr@gmail.com

  

Taip pat aptarnauja
Šiaudin?s šv?. Mergel?s Marijos bažny?i?

 

S?skaita: LT05 7300 0101 4105 2710

Bankas SWEDBANK.

SWIFT (BIC): HABALT22

 

Parapija maloniai prašo ? nurodyt? s?skait? skirti 2 proc. sumok?to gyventoj? pajam? mokes?io ar aukoti l?šas bažny?ios tvarkymui, parapijos nam? statybai.

 

1887 m. kunigas Juozapas Ambrazevi?ius su parapie?iais pastat? nauj? m?rin? dvibokšt? šv. Juozapo vardo bažny?i?. ? vien? iš bokšt? buvo  ?kelti varpai. Iš senosios bažny?ios atnešti ir ?taisyti vargonai. Pilies kapin?se buvo kapini? koply?ia. Antrojo pasaulinio karo metu bažny?ia apdeg?, bokštai buvo numušti. O pokario metais atremontuota, ta?iau su žemesniais bokštais. Dabartin?je bažny?ios interjere dominuoja klasikin? erdv?, derinama su gotikos tradicijomis.

Lietuvos miesteliai neretai didžiuodavosi gerais varpais. Buvo stengiamasi tur?ti kuo balsingesnius, kuo toliau girdimus varpus. Prieš Pirm?j? pasaulin? kar? Papil?s bažny?iai varpus nupirko iš Afrikos sugr?ž?s turtingas emigrantas iš Šemetai?i? kaimo. Šiuos varpus vokie?iai pa?m? metalui, o po Pirmojo pasaulinio karo parapie?i? l?šomis ?taisyti kiti varpai. Juos ? varpin? suk?l? sumanus Rimš? kaimo ?kininkas, panaudodamas savo paties sukonstruotus ?rengimus.

Ta?iau daug melodingesnis ir istoriniu poži?riu ?domesnis yra senasis Papil?s bažny?ios bronzinis varpas. XVIII a. antrojoje pus?je varpas buvo skil?s ir j? teko perlieti. Darb? pakartotinai atliko žinomas meistras E. F. Fechteras Mintaujos (dabartin? Jelgava Latvijoje) liejykloje. Taip paskutini?j? meistro gyvenimo met? darbas. 1940 m. už?jus sovietams varpas buvo pasl?ptas, užkastas ? žem?. Sl?ptuvei vieta buvo parinkta už šventoriaus, po sand?liuku. Varpas iš po žemi? iškastas tik 1992 met? liep?, kai vargonininkas Simonas ?iapas atskleid? brolio patik?t? paslapt?. Netrukus jis buvo ?keltas ? bažny?ios bokšt?.

 

 

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas