2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Šiaudin?s bažny?ia

 

 

Šiaudin?s Šv?. Mergel?s Marijos bažny?ia

Adresas Bažny?ios g. 4, Šiaudin?s k., Papil?s sen., Akmen?s r.

Aptarnauja Papil?s klebonas

 

Šiaudin?s bažnytkaimis išsid?st?s palei Avižlio upel?, 9 km ? vakarus nuo Papil?s. Pasakojama, kad Šiaudin?s bažnytkaimio pavadinimas es?s kil?s nuo pirmosios šiaudais dengtos koply?ios. Šiaudin?s dvaras pirm? kart? minimas XVI-XVIII a. antrojoje pus?je. 1775 m. dvarininkas Rokas Godlevskis pastat? trinav? medin? Šv?. Mergel?s Marijos bažny?i?.

1823 m. kitos Godlevski? kartos atstovas Stanislovas, t?s? bažny?ios statybas ir ji ?gavo dabartin? pailg? form?, v?liau užkelta ant akmenini? pamat?, o XX a. pradžioje papuošta nedideliu bokšteliu.

Nors Šiaudin?s neaplenk? karai ir sukilimai, ta?iau bažny?ia ir ?ia pat stovinti varpin? liko nesudeginta ir nesusprogdinta. Autentiškos, XIX a. pradžios  fasado ir vidaus konstrukcijos išliko iki ši? dien?.

Šiaudin? garsi šv. Roko atlaidais, ? kuriuos suplaukia aplinkini? kaim? ir miesteli? maldininkai. Šventasis Rokas kairiojo altoriaus paveiksle pavaizduotas su šunimi, laikan?iu duonos paplot?.

Šiaudin?s šv?. Mergel?s Marijos bažny?ia 1996m. ?rašyta ? Lietuvos Respublikos nekilnojam?j? kult?ros vertybi? registr?.

 

 

 

 

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas