2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Papil?s ambulatorija

 

Viešoji ?staiga Papil?s ambulatorija

?mon?s kodas  5308293

Vyriausias gydytojas Gintautas Masevi?ius

Adresas J.Basanavi?iaus 19a, LT-85243, Papil?, Akmen?s r. sav.

Tel./faksas (8 425) 32 635; (8 425) 37 70

El.paštas  Ambulatorija@mail.ru

Darbo laikas

Pirmadienis-penktadienis, 8-17 val.

            Viešoji ?staiga Papil?s ambulatorija ?registruota Akmen?s rajono savivaldyb?s tarybos sprendimu 1997 m.spalio 13 d.Vš? Papil?s ambulatorijoje teikiamos pirmin?s ambulatorin?s asmens sveikatos prieži?ros paslaugos.

            Pagrindin?s veiklos sritys:

        Šeimos gydytoj? veikla

        Odontologo praktikos veikla

        Viduriniojo medicinos personalo paslaugos teikiamos ligoniams ne ligonin?se.

Nemokamos pirmin?s ambulatorin?s kvalifikuotos asmens sveikatos prieži?ros paslaugos

teikiamos apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, pasirinkusiems ši? gydymo ?staig? ?statym? nustatyta tvarka. D?l paslaug? teikimo ir apmok?jimo pasirašyta sutartis su Šiauli? teritorine ligoni? kasa. Papildomai teikiamos mokamos paslaugos, kuri? neapmoka teritorin? ligoni? kasa.

Pirmin?s psichikos sveikatos prieži?ros paslaugos teikiamos Vš? Akmen?s psichikos sveikatos

centre.

2006-2008 m. Papil?s ambulatorija vykd? projekt? „Vš? Papil?s ambulatorijos  modernizavimas", kurio metu remontuotas ambulatorijos pastatas ir patalpos bei ambulatorijai priklausantys Kairiški? ir Klaiši? med punktai, ?sigyta medicinin?s ?rangos, bald?, kompiuterin?s ?rangos, automobilis. Projekto vert? - 487455 Lt., iš j? 389964 Lt. - ES strukt?rini? fond? l?šos.

Ambulatorijoje be vyr. gydytojo dirba šeimos gydytoja, du odontologai, 5 bendruomen?s slaugytojos, odontologo pad?j?ja, laborant?.

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas