2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Kairiški?

 

AKMEN?S RAJONO SAVIVALDYB?S VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALAS

KAIRIŠKI? KAIMO BIBLIOTEKA

 

Vyr.specialist? Janina ?ibirien?

 

Adresas Kairiški? kaimas, LT-85253, Papil?s sen., Akmen?s rajonas.

 

Telefonas mob.8 682 36150

 

El. paštas  janina.cib@gmail.com

 

 Darbo laikas:

 

 

  • Antradien? nuo 14 val. iki 18 val.;
  • Tre?iadien? nuo 9 val. iki 13 val.;
  • Ketvirtadien? - šeštadien? nuo 14 val. iki 18 val.;
  • Sekmadien?, pirmadien? – poilsio diena.                                
  • Paskutin? m?nesio darbo diena – švaros diena.

        

         Kairiški? kaimo biblioteka ?kurta 1953 metais. Apie pirmuosius bibliotekos darbo metus n?ra joki? konkre?i? žini? ar fakt?: kiek tur?ta egzempliori? spaudini?, koks išdavimas ir kiek skaitytoj?, nežinomas, nenustatytas pirmasis bibliotekos darbuotojas. 1958 metais bibliotekoje pradeda dirbti Kazimiera Vileniškien?. 1961m. biblioteka tur?jo 384 skaitytojus, jiems buvo išduota 5245 egz. spaudini?, knyg? fonde viso buvo 4807 egz. leidini?. 1962m. bibliotekoje skait? 462 skaitytojai, jiems išduota 6055 egz. spaudini?, knyg? fondas - 5409 egz. Tuo metu bibliotekoje dirbo Birut? Labanauskait?. Kairiški? kaimo bibliotekos aptarnaujamam mikrorajonui priklaus? Kairiški?, Daugini?, Nabuili?, Gimbetišk?s, Pušinavos ir Babulinos kaimai. V?liau bibliotekoje dirba Valerija Andriuškien?. 1966 metais bibliotekoje pradeda dirbti Rozalija Masiulien? ir šioje bibliotekoje dirbo devynerius metus. Akmen?s rajone prad?ta ruoštis centralizacijai: buvo tvarkomi fondai, atrenkama ir nurašoma pasenusi, neaktuali literat?ra.1977 metais Akmen?s rajone buvo baigta centralizacija. Kairiški? kaimo bibliotekos rodikliai šiame laikotarpyje išliko stabil?s. Pasta?ius Kairiški? tarybinio ?kio administracin? pastat? kartu su kult?ros namais atsirado vietos ir bibliotekai, kuriai buvo paskirtos erdvios dviej? kambari? patalpos (130m2). Per laikotarp? nuo 1980 iki 1986 met? darbuotoj? kaita buvo. Bibliotekoje sp?jo padirb?ti penkios darbuotojos: Ona Grici?t?, Nijol? Pociut?, tik Juzefa Janušien? dirbo ilgiau, nuo 1981 iki 1984 met?. V?liau bibliotekoje dirbo Minija ?kanien? ir Angel? Navikien?. Daug vil?i? teik? jauna specialist?, Telši? kult?ros mokyklos aukl?tin?, Stas? Mickut? atvykusi ?ia dirbti su paskyrimu, ta?iau dirbo vos metus ir iš Akmen?s rajono išvyko. Po to bibliotekoje dirbo Vanda Šiaulien?. 1988m. bibliotekoje pradeda dirbti jauna specialist?, Telši? kult?ros mokyklos aukl?tin?, Sonata Glodenyt? - Kumžien?. Nuo 1993 met? iki šiol bibliotekoje dirba Janina ?ibirien?. Bibliotekos darbuotoja kasmet rengia švent? skaitytojams, kuriuos metu išanalizuojamas bibliotekos darbas, pagerbiami aktyviausi skaitytojai. Rašo projektus, rengia tradicines šventes, pramogas skaitytojams vaikams.

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas