2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Eglesi?

 

AKMEN?S RAJONO SAVIVALDYB?S VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALAS

EGLESI? KAIMO BIBLIOTEKA

 

Vyr.specialist? Virginija Jankauskien?

 

Adresas Eglesi? kaimas, LT-85222, Papil?s sen., Akmen?s rajonas.

 

Telefonas mob.8 616 45135

 

El. paštas eglesiubiblioteka@gmail.com

 

Darbo laikas:

  

  • Antradien?-šeštadien? nuo 14 val. iki 18 val.;
  • Sekmadien?, pirmadien? – poilsio diena.
  • Paskutin? m?nesio darbo diena – švaros diena.       

 

1967 metai laikomi Eglesi? kaimo bibliotekos ?steigimo metais. Jos steig?jas - Kult?ros skyrius. Pirmasis bibliotekos darbuotojas buvo Juozas Daunys. Ji ?sik?r? tuometin?je kol?kio raštin?je. Pradin? bibliotekos fond? sudar? gyventoj? dovanotos knygos ir nauji periodiniai leidiniai. Ple?iant savo fondus biblioteka buvo perkelta ? gyvenam?j? nam?. ?ia jai buvo nuomojamas 8m2 kambarys. Tuo metu padid?jo skaitytoj?. Keit?si bibliotekos darbuotojai. 1973 metais prad?jo dirbti Lidija Kazlauskien?, po met? - Val? Jaraminait?. Fondas išaugo iki 5919 egz. spaudini?. Nuo 1977 m. bibliotekai vadovavo Vida Opulskien?. Bibliotek? centralizavimo etapas prasid?j?s šalyje, paliet? ir ši? bibliotek?. Tuo metu sudaromi katalogai, kartotekos, centralizuotai užsakomos knygos. Vid? Opulskien? skaitytojai prisimena, kaip maloni?, nuoširdži? darbuotoj?. Toliau darb? t?s? Val? Suodien?, o nuo 1982 m. prad?jusi dirbti Zita Grakauskien? išgarsino Eglesi? bibliotek? savo geru darbu. Biblioteka persik?l? ? naujai pastatytas kol?kio patalpas. Veik? b?relis vaikams. Tuo laikotarpiu biblioteka buvo gavusi „Geriausiai dirban?ios bibliotekos masin? darb?" vard?. Bibliotekai ned?kingas darbuotoj? keitimosi laikotarpis. 1988m. bibliotekoje prad?jo dirbti V.Dobrikait?-Jankauskien?. T? ruden? bibliotekai atliktas remontas. Bibliotekos fond? sudar? 4991 egz. spaudini?, gauta daug periodikos. Susik?r? vaik? b?relis „Smalsutis". Šis laikotarpis pats d?kingiausias, ?sigyjant knygas, j? per metus gauta virš 400. 1998m. vyk?s gaisras administraciniame pastate apgadino bibliotekos inventori?, dal? spaudini? ir pa?ias patalpas. Tais pa?iais metais biblioteka perkeliama ? naujas, šiek tiek mažesnes, naujai sutvarkytas patalpas Šaltiški? km. Po met? ?registruojama Eglesi? kaimo bendruomen? ,,Papartis''. Prasid?jo ypatingai nuoširdus bendradarbiavimo laikotarpis ?vairiuose renginiuose ir projektuose. Bibliotekai pagal galimybes padeda  Papil?s seni?nas A. Vai?ius.  Bibliotekos fond? sudaro 7106egz. ?vairios literat?ros, didžioji jos dalis - grožin? literat?ra. Ji daugiausia pam?gta skaitytoj?. Kasmet visos šventin?s programos papildomos vaik? b?relio pasirodymais. Bibliotekoje vyksta renginiai, renkama kraštotyrin? medžiaga, ruošiamos parodos. ?ia ateina žmon?s, norintys bendrauti, kurie domisi juos supan?iu pasauliu, turintys potrauk? skaityti knygas, laikraš?ius, žurnalus. Nuo 2009 met? bibliotekoje galima naudotis vieša interneto prieiga.

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas