2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Naujienos / Archyvas

 

Linksm? šv. Kal?d?, laiming? Nauj?j? met?!

2017.12.22

Mieli papil?niškiai ir kraštie?iai! Tegul šv. Kal?d? ramyb? apgaubia J?s? namus, o Nauj?j? met? sumanymus lydi s?km?. Graži? Jums šven?i?!

Maž?j? Kal?dos

2017.12.18

Gruodžio 17 d. bendradarbiaujan?ios organizacijos ? adventin? popiet? „Belaukiant Šv. Kal?d?“ Papil?s kult?ros namuose sukviet? gaus? b?r? vaik? ir j? t?veli?.

Adventin? popiet? bibliotekoje

2017.12.18

Gruodžio 15 dien? Adventin?je susikaupimo valand?l?je Papiles K.Narš?iaus bibliotekoje susirink? skaitytojai ir bibliotekos aktyvistai klaus?si prasming? min?i? ir poezijos posm? apie J?zaus Kristaus gimim?.

Susitikimas su rajono savivaldyb?s meru

2017.12.14

Gruodžio 12-osios popiet? seni?nijoje gyventojus pri?m? rajono savivaldyb?s meras Vitalijus Mitrofanovas. Susitikime dalyvavo vicemeras Apolinaras Nicius. Valdžios atstovai atsakin?jo ? gyventojams r?pimus klausimus, gvildeno problemas.

?žiebta miestelio šventin? egl?

2017.12.11

Gruodžio 8 –osios pavakar? miestelio aikšt?je susirinko gausus b?rys vaik? ir suaugusi?. Susirinkusius su art?jan?iomis didžiosiomis met? švent?mis pasveikino seni?nas Antanas Vai?ius, parapijos klebonas, kun. Jonas Jucys.

Kal?dinis vakaras Kairiški? UDC

2017.12.08

Gruodžio 14 d. (ketvirtadien?) 17 val. Kairiški? universaliame daugiafunkciniame centre rengiamas vakaras „Laukiu balt? Kal?d?“.

Angel? paroda Kairiški? UDC

2017.12.08

Kairiški? universaliame daugiafunkciniame centre gruodžio m?nes? rengiama kal?dini? angel? paroda.

Papil?niški? dovana Lietuvos Valstyb?s Šimtme?iui

2017.12.07

Gruodžio 5 d., minint tarptautin? savanori? dien?, visi, kurie skyr? dovanas Šimtme?iui, buvo pakviesti ? LR Vyriausyb?s kanceliarij?.

Kvie?iame ? eglut?s ?žiebim? Papil?je

2017.12.06

Gruodžio 8 d. 17.00 val. visus kvie?iame ? miestelio egl?s ?žiebim? Simono Daukanto aikšt?je.

Papil?s seni?nija tarp geriausiai puosel?jan?i? etnin? kult?r?

2017.12.01

Jau antri metai kaip papil?niškiai dalyvauja geriausiai puosel?jan?i? etnin? kult?r? seni?nij? konkurse. Šiemet, kaip ir pernai, laim?ta II vieta tarp Žemaitijos regiono seni?nij?.

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas